تفکیک انسان از ماشین به کمک خط نستعلیق

تهیه کنندگان:
دکتر محمد حسن شیرعلی شهرضا
محمد شیرعلی شهرضا