درباره ما

Mohammad Shirali-Shahreza

محمد شیرعلی شهرضا
دانشجوی کارشناسی رشته علوم کامپیوتر
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف

http://mohammad.shirali.ir :سایت اختصاصی
shirali AT cs.sharif.edu  ;   mohammad AT shirali.ir :پست الکترونیکی

آدرس پستی:
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
خیابان آزادی
تهران، ایران


Sajad Shirali-Shahreza

سجاد شیرعلی شهرضا
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف

http://sajad.shirali.ir :سایت اختصاصی
shirali AT ce.sharif.edu  ;   sajad AT shirali.ir :پست الکترونیکی

آدرس پستی:
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
خیابان آزادی
تهران، ایران


Mohammad Shirali-Shahreza

دکتر محمد حسن شیرعلی شهرضا
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

http://shahreza.shirali.ir :سایت اختصاصی
hshirali AT yazduni.ac.ir  ;   shahreza AT shirali.ir :پست الکترونیکی

آدرس پستی:
دانشکده مهندسی کامپیوتر
مجتمع فنی و مهندسی
دانشگاه یزد
یزد، ایران

زمینه های مورد علاقه:
شبکه های عصبی، بازشناسی الگو، تشخیص حروف فارسی (OCR)، امنیت شبکه